مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LAMP

مخفف عبارت LAMP

Linux, Apache, MySQL, and PHP
لمپ (LAMP) مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای...