مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

N

مخفف عبارت N

Newton
مقیاس نیوتن مقیاسی برای اندازه‌گیری دما...