مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPPA
مخفف عبارت TPPA
Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم...
OBS
مخفف عبارت OBS
Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...
NEMS
مخفف عبارت NEMS
NanoElectroMechanical Systems
سیستم‌های نانو الکترومکانیکی (NEMS)...
MAC
مخفف عبارت MAC
Minimum Alveolar Concentration
حداقل غلظت آلوئولی یا به اختصار MAC...
SFF
مخفف عبارت SFF
Standard Flowgram Format
فرمت فلوگرام استاندارد (SFF) فرمت فایل...
PERL
مخفف عبارت PERL
Practical Extraction and Report Language
Perl يکي از متداولترين زبانهاي اسکريپت...
EPROM
مخفف عبارت EPROM
Erasable Programmable Read Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
ISTE
مخفف عبارت ISTE
Integral of Square Time Error
در علم کنترل به معنی انتگرال حاصلضرب...