مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TPPA

مخفف عبارت TPPA

Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم...
OBS

مخفف عبارت OBS

Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...