مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCL

مخفف عبارت MCL

Medial Collateral Ligament
رباط طرفی داخلی (MCL) همانند رباط طرفی...
SMT

مخفف عبارت SMT

Surface Mount Technology
تکنولوژی نصب سطحی جهت لحیم کاری های...