مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KLM

مخفف عبارت KLM

Koniklijke Luchtvaart Maatschapij
کا ال ام (KLM) بخشی از شرکت هواپیمایی...
APOLLO

مخفف عبارت APOLLO

Americas Program for Orbital and Lunar Landing Operations
پروژه فضایی آپولو (Apollo Program) یکی...