مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EDIFACT

مخفف عبارت EDIFACT

Electronic Data Interchange For Administration Commerce and Transport
تبادل الکترونیکی اطلاعات برای امور...
IDRO

مخفف عبارت IDRO

Industrial Development & Renovation Organization
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران...
سیتا

مخفف عبارت سیتا

سرمايه گذاری سيمان تامين
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین یا هلدینگ...
شاروم

مخفف عبارت شاروم

شیمیایی پتروشيمی اروميه
نماد گروه صنایع شیمیایی پتروشيمی اروميه...