مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JVM

مخفف عبارت JVM

Java Virtual Machine
JVM اجازه می دهد تا هر برنامه نوشته شده...