مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGTV

مخفف عبارت IGTV

InstaGram Television
اینستاگرام اجازه پخش فیلم‌های طولانی‌تر...
OCT

مخفف عبارت OCT

Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...
CRAC

مخفف عبارت CRAC

Computer Room Air Conditioner
سرورهای نسبتاً قدیمی‌تر، مصرف برقی در...