مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BSC

مخفف عبارت BSC

Bachelor of Science
مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی برای دوره...
BSC

مخفف عبارت BSC

Binary Symmetric Channel
کانال دودویی متقارن(BSC) یک نوع کانال...