مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FID

مخفف عبارت FID

Flame Ionization Detector
آشکارساز یونش شعله (FID) یک ابزار علمی...
CERL

مخفف عبارت CERL

Consortium of European Research Libraries
کنسرسیوم اروپایی کتابخانه‌های تحقیقاتی...
LBC

مخفف عبارت LBC

Living Building Challenge
ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی...
شاپا

مخفف عبارت شاپا

شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها...