مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EFW
مخفف عبارت EFW
Estimated Fetal Weight
EFW به معنی وزن تخمینی جنین درون رحم در...
HC
مخفف عبارت HC
Head Circumference
HC به معنی محدوده سر در سونوگرافی هست و...
SDN
مخفف عبارت SDN
Specially Designated Nationals
فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده...
MSM
مخفف عبارت MSM
Men who have Sex with Men
مردانی که با مردان آمیزش می‌کنند یا...
PCOS
مخفف عبارت PCOS
Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
ENB
مخفف عبارت ENB
Esthesio Neuro Blastoma
سرطان ای‌ان‌بی یا چنگار ای‌ان‌بی (به...
STK
مخفف عبارت STK
SIM Application Toolkit
ابزار نرم‌افزاری سیمکارت معمولاً از آن...
FEN
مخفف عبارت FEN
Forsythe Edwards Notation
یادداشت برداری فورسیت–ادواردز (به شکل...
CVSS
مخفف عبارت CVSS
Common Vulnerability Scoring System
سیستم امتیازدهی آسیب پذیری عام یا CVSS...
GREP
مخفف عبارت GREP
Globally search a Regular Expression and Print
grep یک نرم‌افزار خط فرمان است که برای...
MVV
مخفف عبارت MVV
Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع و...