مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EFW

مخفف عبارت EFW

Estimated Fetal Weight
EFW به معنی وزن تخمینی جنین درون رحم در...
HC

مخفف عبارت HC

Head Circumference
HC به معنی محدوده سر در سونوگرافی هست و...
SDN

مخفف عبارت SDN

Specially Designated Nationals
فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده...
PCOS

مخفف عبارت PCOS

Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...