مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VAC

مخفف عبارت VAC

Visa Application Center
بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌ها...