مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DEC

مخفف عبارت DEC

Digital Equipment Corporation
یک سازنده بزرگ سیستم‌های مینی‌کامپیوتر....