مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LLC

مخفف عبارت LLC

Living Learning Community
انجمن آموزش زندگی (در دانشگاه های مختلف)...