مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NYHA

New York Heart Association Functional Classification

نیها، که در ایران به نام کلاس عملکردی نیز شناخته می‌شود٬ یک سیستم ساده برای تشخیص بیماری در حوزهٔ نارسایی قلب است. این سیستم بیمار را بر طبق اظهارات وی در هنگام مصاحبه‌پزشکی و یا نشانه‌های قابل مشاهده از نظر تعداد تنفس٬ محدودیت در انجام فعالیت بدنی و شکایت بیمار از درد مانند درد آنژین٬ در چهار گروه مختلف از رده‌بندی نیها قرار می‌دهد. مثلاً بیماری که در کلاس یک قرار می‌گیرد دارای نشانه‌خاص نیست ولی مشکل قلبی دارد.
NYHA
ارسال نظر

ارسال نظر