مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESP

مخفف عبارت ESP

ElectroStatic Precipitator
رسوب دهنده الکتروستاتیکی که برای کاهش...