مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MUFAS

مخفف عبارت MUFAS

Monounsaturated Fatty Acids
چربی تک‌سیرنشده یا اسید چرب تک‌سیرنشده...
TGA

مخفف عبارت TGA

Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...
LIBS

مخفف عبارت LIBS

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy
در روش طیف‌سنجی (بیناب نمایی) فروشکست...
ADOS

مخفف عبارت ADOS

Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص...
SPM

مخفف عبارت SPM

Scanning Probe Microscopy
میکروسکوپ‌های پروبی روبشی (SPM) از یک...
UJT

مخفف عبارت UJT

UniJunction Transistor
ترانزیستور تک پیوندی یا تک اتصالی (UJT)...
OOP

مخفف عبارت OOP

Object Oriented Programming
OOP به برنامه نويسي در محيط شي گرا و...