مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HFRS

مخفف عبارت HFRS

Hantavirus hemorrhagic Fever with Renal Syndrom
تب خونریزی دهنده به همراه سندرم کلیوی...
RHS

مخفف عبارت RHS

Ramsay Hunt Syndrome
سندرم رامسی هانت نوع دو نام بیماری است...
HELLP

مخفف عبارت HELLP

Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and a Low Platelet
نشانگان هلپ (HELLP syndrome) جزو مجموعه...
SIADH

مخفف عبارت SIADH

Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone
سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری...
PCOS

مخفف عبارت PCOS

Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
COPE

مخفف عبارت COPE

Calendar of Premenstrual syndrome Experiences
تقویم تجارب سندرم پیش از قاعدگی...