مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AEE

مخفف عبارت AEE

Adult Entertainment Expo
نمایشگاه سرگرمی‌های بزرگسال (AEE) یک...