مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DCS

مخفف عبارت DCS

Distributed Control System
سامانه‌های کنترل توزیع‌شده یا سیستم‌های...
FPGA

مخفف عبارت FPGA

Field Programmable Gate Array
آرایه دریچه‌ای برنامه‌پذیر میدانی یا...
PLC

مخفف عبارت PLC

Programmable Logic Controller
پی‌ال‌سی (PLC) یا کنترل‌گرهای منطقی...
FPLA

مخفف عبارت FPLA

File Programming Logik Array
به‌معنای آرایه منطقی برنامه‌پذیر در محل...