مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDN

مخفف عبارت SDN

Specially Designated Nationals
فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده...
SASR

مخفف عبارت SASR

Special Application Scoped Rifles
تفنگ ضد تجهیزات یا تفنگ دوربین دار...
JSOC

مخفف عبارت JSOC

Joint Special Operations Command
فرماندهی مشترک عملیات ویژه (JSOC) بخشی...