مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ICH

مخفف عبارت ICH

IntraCerebral Hemorrhage
خونریزی داخل مغز (ICH) است که زیرمجموعه...
MMOG

مخفف عبارت MMOG

Massively Multiplayer Online Game
بازی برخط چندنفرهٔ گسترده (MMO یا MMOG)...
ACL

مخفف عبارت ACL

Anterior Cruciate Ligament
رباط صلیبی جلویی (ACL) یکی از رباط‌های...
GIT

مخفف عبارت GIT

GNU Interactive Tools
گیت (Git) یک نرم‌افزار کنترل نسخه و از...
WCA

مخفف عبارت WCA

World Cube Association
WCA یا انجمن مکعب جهان، انجمنی است که...