مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف مراتو

مرکز آموزش توپخانه

مرکز آموزش توپخانه
مراتو
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود