مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DVD

مخفف عبارت DVD

Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختصار...
PCR

مخفف عبارت PCR

Polymerase Chain Reaction
واکنش زنجیره‌ای پلی مرازی PCR به فرآیند...