مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDA

مخفف عبارت LDA

Linear Discriminant Analysis
آنالیز تشخیصی خطی و تشخیص خطی فیشر...
EMBA

مخفف عبارت EMBA

Executive Master of Business Administration
دورهٔ مدیریت اجرایی یا EMBA که مخفف...
DOTS

مخفف عبارت DOTS

Directly Observed Treatment Short
درمان کوتاه‌مدت بیماری سل مخفف DOTS به...