مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BIH

مخفف عبارت BIH

Bosnia and Herzegovina
تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین نماینده...