مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EVER

مخفف عبارت EVER

Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
AICPA

مخفف عبارت AICPA

American Institute of Certified Public Accountants
انجمن حسابداران عمومی گواهی‎شده آمریکا...
ISPA

مخفف عبارت ISPA

Iranian Students Polling Association
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران؛ «ایسپا»...