مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جمنا

مخفف عبارت جمنا

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا)...
BB

مخفف عبارت BB

Bulletin Board
تابلو اعلانات، آگهنامه دان، جای آگهنامه...
AASHTO

مخفف عبارت AASHTO

American Association of State Highway and Transportation Officials
آیین نامه طرح هندسی راه بر اساس...