مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TEM

مخفف عبارت TEM

Transmission Electron Microscopy
میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM نوعی...
SEM

مخفف عبارت SEM

Scanning Electron Microscope
میکروسکوپ الکترونی روبشی یا SEM نوعی...