مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NEMS

مخفف عبارت NEMS

NanoElectroMechanical Systems
سیستم‌های نانو الکترومکانیکی (NEMS)...
NSOM

مخفف عبارت NSOM

Near Field Scanning Optical Microscopy
میکروسکوپ نوری روبش میدان نزدیک نوعی...
SASM

مخفف عبارت SASM

Super resolution Aperture Scanning Microscope
میکروسکوپ نوری روبش میدان نزدیک نوعی...
STM

مخفف عبارت STM

Scanning Tunneling Microscope
میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) گونه‌ای...
MFM

مخفف عبارت MFM

Magnetic Force Microscope
میکروسکوپ نیروی مغناطیسی (MFM) نوعی...
TEM

مخفف عبارت TEM

Transmission Electron Microscopy
میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM نوعی...