مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VVT

مخفف عبارت VVT

Variable Valve Timing
سامانه زمان‌بندی متغیر (VVT) سامانه باز...
GDI

مخفف عبارت GDI

Gasoline Direct Injection
در موتورهای احتراق داخلی، تزریق مستقیم...
VVTI

مخفف عبارت VVTI

Variable Valve Timing Intellignet
سیستم زمان بندی متغیر هوشمند سوپاپ ها...