مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OTOH

On The Other Hand

از سوی دیگر
OTOH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود