مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

I2P

مخفف عبارت I2P

Invisible Internet Project
نسخه کنونی پروژه اینترنت مخفی یا به...
OR

مخفف عبارت OR

Operation Research
نام یکی از گرایش های تحصیلی ریاضیات در...