مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EV

مخفف عبارت EV

Escape velocity
سرعت گریز در فیزیک و ستاره‌شناسی به حد...