مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NUMA

مخفف عبارت NUMA

Non-Uniform Memory Access
حافظه دسترسی غیریکپارچه یا نوما (NUMA)...
EST

مخفف عبارت EST

Esbjörn Svensson Trio
ایسبیرن سونسن تریو که به اختصار E.S.T.‎...
IIAF

مخفف عبارت IIAF

Imperial Iranian Air Force
نیروی هوایی ایران در دوران پهلوی نیروی...
BSD

مخفف عبارت BSD

Berkeley Software Distribution
BSD افزون بر لینوکس و SVR4 نام مهم‌ترین...