مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UNPO

مخفف عبارت UNPO

Unrepresented Nations & Peoples Organization
سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های غیررسمی، یک...