مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AR

مخفف عبارت AR

Aortic Regurgitation
نارسایی دریچه آئورت معمولا به وسیله...
SME

مخفف عبارت SME

Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صنایع...
MCH

مخفف عبارت MCH

Mean Corposcular of Hemoglobin
MCH در علم پزشکی بيانگر ميزان متوسط...
MTTR

مخفف عبارت MTTR

Mean Time To Repair
متوسط زمانی که انتظار می‌رود برای تشخیص...
MTBF

مخفف عبارت MTBF

Mean Time Between Failure
متوسط مدت زمانی که یک سیستم یا مؤلفه ،...