مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PLP

مخفف عبارت PLP

Pyridoxal Phosphate
PLP ویتامین پیریدوکسال فسفات است که در...
SCA

مخفف عبارت SCA

Sickle-Cell Disease
کم‌خونی داسی شکل یک بیماری ژنتیکی و یک...
RBC

مخفف عبارت RBC

Red Blood Cell
گویچهٔ سرخ، گلبول قرمز یا اریتروسیت‌ها...
BOLD

مخفف عبارت BOLD

Blood Oxygenation Level Dependent Imaging
تصویرگیری BOLD یا تصویربرداری وابستگی...