مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MBD

Minimal Brain Dysfunction

مختل و آﺳﻴﺐ ﺟﺰﻳﻲ ﻣﻐﺰ
MBD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود