مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سپه

سپاه

مخفف سپه در فارسی به معنای سپاه می‌باشد.
سپه
ارسال نظر

ارسال نظر