مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EBD

مخفف عبارت EBD

El Obeid Airport
فرودگاه ال اووبید یک فرودگاه با کد یاتا...
TSL

مخفف عبارت TSL

Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگانی...