مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MVM

مخفف عبارت MVM

Modiran Vehicle Manufacturing
شرکت صنایع خودروسازی مدیران، که با نام...