مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPO

مخفف عبارت SPO

Sozialdemokratische Partei Österreichs
حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPO) حزبی...
CPM

مخفف عبارت CPM

Communist Party of India
حزب کمونیست هند (مارکسیست) حزبی سیاسی...
OVP

مخفف عبارت OVP

Osterreichische Volks Partei
حزب خلق اتریش (ÖVP) حزبی سیاسی در اتریش...
OSCE

مخفف عبارت OSCE

Organization for Security and Co-operation in Europe
سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگترین...