مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PMR

مخفف عبارت PMR

Polymyalgia Rheumatica
پلی‌میالژی‌ روماتیكا یا آرتریت‌ گیجگاهی...