مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

STM

مخفف عبارت STM

Scanning Tunneling Microscope
میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) گونه‌ای...