مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGO
مخفف عبارت IGO
Iranian Geometry Olympiad
هندسه به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی...
MCL
مخفف عبارت MCL
Medial Collateral Ligament
رباط طرفی داخلی (MCL) همانند رباط طرفی...
MOOC
مخفف عبارت MOOC
Massive Online Open Course
با توجه به اهمیت یادگیری در تمامی جوامع...
SPM
مخفف عبارت SPM
Scanning Probe Microscopy
میکروسکوپ‌های پروبی روبشی (SPM) از یک...
CRH
مخفف عبارت CRH
Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...
IfSAR
مخفف عبارت IfSAR
Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که تداخل...
ASTER
مخفف عبارت ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و گسیل...
OSTM
مخفف عبارت OSTM
Ocean Surface Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری سطح اقیانوس بر روی...
IPPF
مخفف عبارت IPPF
International Professional Practices Framework
انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴۱ در...
INES
مخفف عبارت INES
International Nuclear Event Scale
مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES )...
MAOI
مخفف عبارت MAOI
Monoamine Oxidase Inhibitor
مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز با نام...
SUMO
مخفف عبارت SUMO
Suggested Upper Merged Ontology
یک آنتولوژی سطح بالا که چندین آنتولوؤی...
SGOT
مخفف عبارت SGOT
Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase
آسپارتات ترانس آمیناز یا AST یا SGOT یک...
EBD
مخفف عبارت EBD
El Obeid Airport
فرودگاه ال اووبید یک فرودگاه با کد یاتا...