مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IGO

مخفف عبارت IGO

Iranian Geometry Olympiad
هندسه به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی...
MCL

مخفف عبارت MCL

Medial Collateral Ligament
رباط طرفی داخلی (MCL) همانند رباط طرفی...
MOOC

مخفف عبارت MOOC

Massive Online Open Course
با توجه به اهمیت یادگیری در تمامی جوامع...
SPM

مخفف عبارت SPM

Scanning Probe Microscopy
میکروسکوپ‌های پروبی روبشی (SPM) از یک...
CRH

مخفف عبارت CRH

Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...