مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HDI

مخفف عبارت HDI

High Pressure Direct Injection
HDI به معنای پاشش مستقیم با فشار بالا،...
HDI

مخفف عبارت HDI

Human Development Index
شاخص توسعهٔ انسانی (HDI)، شاخصی ترکیبی...