مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HDCP

مخفف عبارت HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection
حفاظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند...
JVM

مخفف عبارت JVM

Java Virtual Machine
JVM اجازه می دهد تا هر برنامه نوشته شده...
EVP

مخفف عبارت EVP

Electronic Voice Phenomena
پدیده صدای الکترونیکی یا به اختصار...
A

مخفف عبارت A

Ampere
آمپر یکای سنجش جریان الکتریکی در دستگاه...
SDIO

مخفف عبارت SDIO

Secure Digital Input/Output
استاندارد برای لوازم جانبی که کارایی...