مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SBC

مخفف عبارت SBC

Small Business Computer
یک کامپیوتر کوچک با قابلیت اجراء انواعی...
SBC

مخفف عبارت SBC

Sensotronic Brake Control
کنترل ترمز سنسوترونیک در خودرو (که با...