مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NCMEC

مخفف عبارت NCMEC

National Center for Missing and Exploited Children‎
مرکز ملی کودکان مفقود و مورد سوء...
ICANN

مخفف عبارت ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
آیکان (ICANN)، شرکت اینترنتی برای نامها...