مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SIMBAD

مخفف عبارت SIMBAD

Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data
سیمباد یک پایگاه داده‌های ستاره‌شناسی...
FRP

مخفف عبارت FRP

Franco-Provençal Language
زبان آرپیتان یا زبان فرنکو-پروونسال...
BMDW

مخفف عبارت BMDW

Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سراسر...
wwPDB

مخفف عبارت wwPDB

World Wide Protein Data Bank
بانک دادهٔ جهانی پروتئین، که به اختصار...